Har Grizim and Har Eival – Jewish Responsibility

Eve Harow
Rabbi Yishai Fleisher

 

 

Eve Harow

 

 

 

Rabbi Yishai Fleisher